Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

Handelsonderneming De Vos

Essebaan 32

2908 LK Capelle aan den IJssel

 

Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 241729990000 (AS 133C-12)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van Handelsonderneming

De Vos, gevestigd te Capelle aan den Ijssel, hierna te noemen “de gebruiker”.

2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van

communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee

gelijk kan worden gesteld.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid

van de overige bepalingen onverlet.

6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse

tekst.

7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en

deelbestellingen.

8. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van

een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om

deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte

waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de

gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten,

verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen

een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig

blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in

brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter

aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste verzoek op kosten van de

wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.

8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker

(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving,

overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen,

heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in

rekening te brengen.

b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de

overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na

mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn

ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze

acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke

punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. De gebruiker is pas gebonden aan:

a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de

uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen door derden laten

verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door

de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.

2. Alle door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van de

gebruiker of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking

aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.

3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband

met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit

het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn

leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een

redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te

leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft

meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter

beschikking staan.

5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te

bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die

verband houdt met de verzending of het transport.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van de

gebruiker, maar voor rekening van de consument.

7. Indien de gebruiker de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken

op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de

overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken

voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen

termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog

afhalen.

9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per

direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring

geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot

vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot

vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker

alsnog nakoming te vorderen.

10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de gebruiker alle voor de levering noodzakelijke

informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging

ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van de gebruiker. Deze emballage mag door

de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.

2. De gebruiker bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat hij deze emballage zelf ophaalt en

voor wiens rekening dit gebeurt.

3. De gebruiker heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage

door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet de gebruiker deze emballage

terugnemen en zal hij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding

die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. De gebruiker heeft hierbij wel altijd het recht 10%

afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en

vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft de gebruiker de

emballage niet terug te nemen. De gebruiker heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij

betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.

6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft de gebruiker niet terug te nemen en mag hij bij de wederpartij achterlaten.

Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten,

beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een

vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de

zaken aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding

worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de

gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete

garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep

mogelijk op een overeengekomen garantie.

4. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen

geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d.,

gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de

gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening

van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke

materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan

wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 9: Garanties

1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen

worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen

partijen werd overeengekomen.

2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op

gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel

van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de

wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van

de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende

schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid

niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke

verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de gebruiker geen enkele

aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid

van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of

personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker

altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de

assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht

van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met

de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is

ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker

verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatie;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;

f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn

uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en

vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of

bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke

wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor

eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 11: Betaling bij bedrijven onderling

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te

verlangen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere

betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze

betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische

incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per

maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €

150,00.

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere

ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat

de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de

gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de

kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en

kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt

dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker

heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt

verklaard.

Artikel 12: Betaling bij consumenten

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te

verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere

betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze

betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische

incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per

maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog

minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom

van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere

ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat

de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de

gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de

kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

8. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en

kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt

dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het

tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de gebruiker heeft voldaan.

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met

vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar

tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van

schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste

facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde

van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening

worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of

de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

6. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te

hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de

gebruiker bewaren.

8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud

zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en

de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het

eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te

betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de

gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling,

door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de

wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan

verliest.

2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze

algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een

schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een

redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare

tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige

zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan:

oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de

gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van

de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit,

internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden,

wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en

leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn

verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 16: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker

een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker

gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de

schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de

overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit

voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde

schadevergoeding.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten

direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende

de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker

het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de

overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting

voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat

de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is

gevestigd.

4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig

kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de

consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de

bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 30 januari 2013